Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 5. Niedzieli Zwykłej roku B… Nad ranem, gdy jeszcze było ciemno, Jezus wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Mk 1, 29-39 Jako Bóg Jezus nie miał żadnej przyczyny, aby się modlić, bo do kogo by się modlił i dlaczego? Ale przychodząc do nas jako człowiek chciał stać się pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. Jest bez grzechu, więc łączy nas z Bogiem. Przyjął naszą słabość, więc jest blisko nas. Słyszysz Mistrza modlącego się, naucz się modlitwy, bo w tym celu się modlił, aby ciebie pouczyć. św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 29/2/, 1; 32/2/, 2;  56, 5;  Fot. J. ToporkiewiczCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 4. Niedzieli Zwykłej roku B… Był właśnie w synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on wołać: Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. Lecz Jezus rozkazał mu surowo: Milcz i wyjdź z niego. Mk 1, 21-28 Żebyś przypadkiem nie powiedział: uwierzyłem, to mi wystarcza. Co mówi Apostoł Jakub: I złe duchy wierzą i drżą. (Por Jk 2, 19) . Wiedziały, że przybędzie Jezus Chrystus, lecz czasu przybycia nie znały. Wyznawały Chrystusa, ale miłości nie miały, dlatego wołały: Czego chcesz od nas Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, kto jesteś: Święty Boży. św. Augustyn, Homilie na Ewangelie św. Jana 6, 21; 7, 6  Fot. E. MilczCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 3. Niedzieli Zwykłej roku B… Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli bowiem rybakami. Jezus rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi. I natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. Mk 1,14-20 Idź, sprzedaj wszystko co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. I przyjdź i naśladuj Mnie. (Mt 19, 21). Ktoś opuszcza ubogą izbę, w której zostało zaledwie jedno łóżko i skrzynia (…). Nie wyśmiewajmy go. Nie mówmy: niczego nie opuściłeś. A ten, który wiele opuścił, niech nie unosi się pychą.Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 2. Niedzieli Zwykłej roku B… Jan stał z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: Oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: Czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: Chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. (J 1,35-42) Pokazał im gdzie mieszka poszli i byli z Nim. Jak szczęśliwie ten dzień spędzili, jak szczęśliwą była noc. Któż nam powie, co usłyszeli od Pana? I my w naszym sercu uczyńmy mieszkanie, zbudujmy dom, do którego by On przybył i rozmawiał z nami. św. Augustyn, Homilie na Ewangelie św. JanaCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Niedzieli Chrztu Pańskiego roku B… Wielu proroków przed Janem świadczyło o prawdzie i zapowiadało Zbawiciela, ale Jan został nazwany przez Jezusa więcej niż prorokiem i największym spośród narodzonych z niewiast. Bowiem sprawiedliwi i prorocy głosili mającego przyjść Mesjasza i pragnęli Go oglądać, Jan natomiast poznał już Jego obecność na ziemi i jako herold Pański ogłosił Jego przyjście. Nie chciał sam się wywyższać, lecz ukorzył się przed potężnym, aby być wywyższonym przez potężnego. Jan Chrzciciel ukorzył się przed Chrystusem mówiąc, że idzie za nim mocniejszy od niego, któremu on nie jest godzien rozwiązać rzemyka u sandałów, czyli spełnić posługi niewolnika. Okazał całkowitą uległość i oddał Mu się bez reszty. św. Augustyn, Objaśnienia Psalmów 61, 18; Kazania 287, 3;  Fot. J. ToporkiewiczCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Uroczystości Objawienia Pańskiego… Słowo greckie „epiphania” można przetłumaczyć przez „objawienie”. W dniu dzisiejszym oświecił Odkupiciel wszystkich ludzi i ustanowił uroczystość dla wszystkich. Wydawało się rzeczą słuszną, żeby narody wdzięcznie wspominały dzień zbawienia pierwszych pogan i by poświęciły ten dzień Chrystusowi Panu na uroczyste dziękczynienie. Mędrcy jako pierwsi z pogan poznali Chrystusa Pana i choć nie poruszeni jeszcze Jego mową, szli z gwiazdą wskazującą im drogę. Pierwsi spośród Żydów to jest pasterze, przyszli do wiary w Chrystusa i otrzymali objawienie w tym samym dniu, w którym się narodził, przyszli z okolicy i zobaczyli Go. Pasterzom ogłosili aniołowie, Mędrcom gwiazda. Jedni i drudzy podobnie jak początki dwóch ścian biegnących z przeciwnych kierunków, zdążają do Kamienia Węgielnego, aby nastąpił pokój, jednoczący dwa odosobnione ludy.Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Uroczystości Bożego Narodzenia… Słuchajcie, synowie światła, przyjęci do Królestwa Bożego! Słuchajcie, bracia najmilsi, słuchajcie i radujcie się sprawiedliwi w Panu (…) słuchajcie tego, co znacie, czcijcie to, co słyszycie, kochajcie to, w co wierzycie, zwiastujcie to, co kochacie. Oto pasterzom ukazał się najwyższy Pasterz. Poznał wół Pana swego, a osioł żłób Pana swego (Iz 1, 3), my także Go poznajmy, przybądźmy do żłobu, gdzie On leży, ofiarując się nam jako pokarm. Zakosztujmy Go i pod Jego przewodem zdążajmy do niebieskiej ojczyzny. Dla ciebie Bóg stał się człowiekiem Tego, którego niebiosa nie udźwigną, nosiło łono jednej niewiasty; Stwórca człowieka staje się człowiekiem, wielki w postaci Boga jest uniżony w postaci sługi,Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej IV Niedzieli Adwentu Roku B… W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, <błogosławiona jesteś między niewiastami>. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: Jakże się to stanie, skoroCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej III Niedzieli Adwentu Roku B… Jan mu było na imię. Przybył, aby świadczyć o światłości, aby przez niego wszyscy uwierzyli. Wielkim, jest ten, który miał dać świadectwo o jasności. Ma niezmierne zasługi, wielką łaskę. Wielka jest jego wzniosłość. Podziwiaj go, ale jako górę. Góra sama z siebie jest pogrążona w ciemnościach, jeśli nie oświeci jej światło Boga. Gdybyś uważał, że sama góra jest źródłem światła, rozbiłbyś się o górę, a nie znalazłbyś pociechy. Wznieś się więc do Tego, który oświeca górę. Pan, który jest prawdziwą światłością, przybył do ludzi chorych, do serc okaleczonych, do dusz otępiałych. Patrząc na przedmiot, oświecony blaskiem słońca, można poznać, że słońce już wzeszło, choć samego słońca nie można jeszcze zobaczyć. Tak też patrząc na Jana Chrzciciela i przyjmując jego świadectwo,Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej II Niedzieli Adwentu Roku B… W postaci Jana Chrzciciela dostrzegamy wielką łaskę i godność. Człowiek został posłany przed Bogiem – Człowiek, który poznał Jego obecność, uznał w Nim Pana, wskazał Go ludowi. Siebie samego nazwał głosem wołającego na pustyni, zgodnie z proroctwem Izajasza. Jan jest głosem, Chrystus Słowem. Słyszymy najpierw wydany głos, aby następnie pojąć słowo. Tu jednak chodzi o Słowo, które było na początku u Boga i było Bogiem, a przez nie wszystko się stało. To Słowo było przed głosem i samo uczyniło sobie głos. Jaka jest różnica między głosem a słowem? Głos może być nieartykułowanym dźwiękiem, jak krzyk czy jęk. Słowo natomiast oznacza jakieś pojęcie. Słowo ma znaczenie także bez głosu, może być na przykład pomyślane lubCzytaj więcej