Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Dwudziestej Niedzieli Zwykłej roku B… „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki.” (J 6, 51-58) Pokarm doczesny spożywamy dla podtrzymania życia, ale spożywając go, w końcu jednak pomrzemy Docześnie oczywiście także i ci umierają, którzy pożywają Chrystusa, lecz żyć będą na wieki, bo On jest życiem wiecznym. Kto pożywa ciało i krew Chrystusa, tego Pan wskrzesi w ciele w dniu ostatecznym. Tamten pokarm nasyca głód i pragnienie doczesne, ten czyni nieśmiertelnymi i łączy nas w jedno, gdyż jest znakiem jedności. W tajemnicy tego pokarmu i napoju ukazuje się łączność członków jednego ciała, którym jest Kościół. Jedność tę wyrażają znaki chleba i wina, gdzie wielość łączy się w jedno, chleb bowiem powstaje z licznych ziaren, a winoCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Dziewiętnastej Niedzieli Zwykłej roku B… „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał” (J 6, 41 – 51) Wielkie podkreślenie łaski. Nikt nie przychodzi o ile nie jest pociągnięty. Dlaczego jednego pociąga, a drugiego nie pociąga – nie chciej tego osądzać, o ile nie chcesz się pomylić. Jeśli nie jesteś pociągnięty, módl się aby cię pociągnięto. I nie myśl, że wbrew swej woli jesteś ciągnięty. Do Chrystusa pociągany jest człowiek, który rozkoszuje się prawdą, szczęściem, sprawiedliwością, życiem wiecznym. Pociągany jest nie przymusem, lecz więzami serca. Ci, którzy szemrali przeciw słowom Jezusa, nie rozumieli tego. Kto jest spragniony i zgłodniały, kto czuje się pielgrzymem na drodze do wiecznej ojczyzny, ten pojmuje, o czym mowa. św. Augustyn, Homilie na Ewangelię św. Jana 26, 1-20  Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Trzeciej Niedzieli Wielkanocnej roku B… Panie Boże mój, wysłuchaj mej modlitwy. Niech miłosierdzie Twoje przychyli się do mej tęsknoty. Bo nie tylko dla siebie samego tak gorąco owej rzeczy pragnę, lecz chcę, żeby ona się przysłużyła mojej miłości do braci (…) O Panie, dopełnij swego dzieła we mnie i otwórz przede mną te karty. (…) W miłosierdziu swym uznaj za słuszne, abym znalazł u Ciebie łaskę; aby się otworzyło przede mną wnętrze Twojego Pisma, kiedy pukam do jego wrót. św. Augustyn, Wyznania III, 5; X, 6; XI, 2;Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Drugiej Niedzieli Wielkanocnej, czyli Miłosierdzia… Nędzy ludzkiej na ziemi jest w nadmiarze, ale miłosierdzia Pana jest jeszcze więcej. Wszyscy potrzebują miłosierdzia Boga: i cierpiący nędzę, i szczęśliwi. Bez Niego nędzny się nie podniesie, a szczęśliwy się nie utrzyma. Za sprawą miłosierdzia Boga z niegodziwych staniemy się sprawiedliwymi, z chorych zdrowymi, z martwych żywymi, ze śmiertelnych nieśmiertelnymi a z nieszczęsnych szczęśliwymi. Nawiedza Bóg syna człowieczego, będącego pod Jego skrzydłami i okazuje mu miłosierdzie, ofiaruje światło swej światłości, karmi go swoją rozkoszą i napełnia obfitością swego domu. Czyż mogła zabłysnąć nam większa łaska Boga od tej, by Syna swego Jednorodzonego uczynił synem człowieczym i nawzajem syna człowieczego uczynił synem Bożym? Szukaj występku, szukaj winy, szukaj sprawiedliwości i zauważ, że nic nie znajdziesz prócz łaski. Bóg udziela namCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Niedzieli Zmartwychwstania Pana… Słyszeliście lekcję Ewangelii o zmartwychwstaniu Chrystusa. W zmartwychwstaniu Chrystusa utrwala się wiara nasza. W mękę Chrystusową wierzą i poganie, i bezbożnicy i Judejczycy. A w zmartwychwstanie wierzą tylko chrześcijanie. Żąda się od nas wiary, przez którą będziemy zbawieni. Kto uwierzy i ochrzci się, zbawion będzie. Cenne jest to co nam zostało obiecane, za darmo jest to, co rozkazano. Zdrój żywota przyszedł do nas i zdrój żywota umarł za nas. Umarł, lecz zabił śmierć. Położył kres śmierci, której lękaliśmy się. Podjął ją i zabił tak, jak dobry myśliwy chwyta lwa i zabija go. Gdzie jest śmierć? Szukaj jej w Chrystusie, już jej nie ma. Była, ale umarła. Bądźcie dobrej myśli, umrze i w was. Umrze i w nas śmierć. Kiedy? Przy końcu wieków, po czasie zmartwychwstania umarłych.Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej Niedzieli Palmowej roku B… Dusza moja będzie się chlubiła w Panu. Niech słyszą to pokorni i niech się weselą. Co znaczy być pokornym? Nie chwalić się. Ci, którzy chcą się chlubić z siebie samych, a nie chcą chlubić się w Panu, nie są łagodnymi, lecz upartymi, szorstkimi, wyniosłymi i pysznymi. Łagodną owczarnię chce mieć Pan. Bądź cichym. Niech usiądzie na tobie i niech tobą pokieruje. Nie obawiaj się, nie potkniesz się i nie wpadniesz w przepaść. Wprawdzie sam z siebie jesteś słaby, ale uważaj kto, na tobie siedzi. Jesteś oślątkiem, ale nosisz Chrystusa. Wszak On na oślęciu przybył do miasta, a było to bydlątko uległe. Czyż chwali się tym oślątko. Czy o oślęciu mówiono: Hosanna, Synowi Dawidowemu, błogosławiony, który przebywa i Imię Pańskie! Oślątko niosło, ale Ten, który jechał na nim, był wychwalany przez tych, którzy szli z przodu i z tyłu. Czy możeCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 5. Niedzieli Wielkiego Postu roku B… A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/Czytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 4. Niedzieli Wielkiego Postu roku B… Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne.  J 3, 14-21 Kim są kąsające węże? Grzechy popełnione w śmiertelnym ciele A co oznacza wywyższony wąż? Śmierć Chrystusa na krzyżu. Ukąszenie węża – śmiertelne, śmierć Pana – ożywiająca. Wąż podwyższony na pustyni leczy tych, których powaliła trucizna. Ludzie ukąszeni przez jadowite węże, byli uzdrowieni spoglądając na węża miedzianego. Tymczasem, bracia, spoglądajmy na ukrzyżowanego Chrystusa, abyśmy z grzechu zostali uleczeni. Jak ci, nie zginęli z powodu ukąszeń jadowitych węży, tak i ci, którzy z wiarą patrzą na śmierć Chrystusa, są uzdrawiani z ukąszeń grzechów. Lecz tamci spoglądając na węża miedzianego, byli uwalniani od śmierci do życia doczesnego, natomiastCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 3. Niedzieli Wielkiego Postu roku B… Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!  J 2,13-25 Pan wyrzucił ze świątyni wszystkich, którzy swego szukali i przychodzili w sprawach handlowych. A co tam sprzedawali? To, czego ludziom było potrzeba dla ofiar owego czasu. Wiecie, moi drodzy, że owemu ludowi, który był cieleśnie nastawiony i miał jeszcze kamienne serce, takie ofiary były wyznaczone, aby go powstrzymać od uciekania się do bożków. I składaliCzytaj więcej

Zapraszamy do krótkiego rozważania nad słowami św. Ojca Augustyna nawiązującymi do dzisiejszej 2. Niedzieli Wielkiego Postu roku B… Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam przemienił się wobec nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe tak, jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie wiedział bowiem, co należy mówić, tak byli przestraszeni. Mk 9,2-10 Piotr rzekł do Jezusa: Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy Zejdź, Piotrze; chciałeś odpocząć na górze: zejdź, głoś słowo Boże, nastawaj w porę i nie w porę, strofuj, zachęcaj i dodawaj odwagi z wielką cierpliwością i umiejętnością nauczania.Czytaj więcej