Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności zmiłuj się nad nami „Przechowujemy zaś ten skarb w naczyniach glinianych, aby z Boga była owa przeogromna moc, a nie z nas.” 2 Kor 4, 7 Często jestem zbyt słaby, zbyt mały, zbyt nieporadny, aby coś uczynić. Wtedy mogę odczuć kruchość tego glinianego naczynia – swego własnego serca – w którym Ty, Jezu, składasz podczas każdej Eucharystii największy Skarb: Samego Siebie. I od tej pory cokolwiek robię – działam nie swoją mocą, nie w moim imieniu, ale przez Ciebie, z Tobą i w Tobie. Święta Rito, ty dobrze wiedziałaś, że mądrość, z którą zabiegałaś o zbawienie najbliższych, nie pochodzi od ciebie samej. Wszystkie swe czyny zawierzałaś mocy Bożej, a nie swym wątłym siłom. Niewiasto Eucharystii, ucz mnie dostrzegać ten wielki Skarb złożony z moim sercu.Czytaj więcej

Serce Jezusa, Dobroci i Miłości pełne zmiłuj się nad nami „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” Mt 11, 28 Jezu, Ty nie obiecujesz, że zdejmiesz ze mnie ciężar, który niosę, ale że w Twoim Sercu znajdę pokrzepienie, by iść dalej. Każdego dnia wciąż na nowo przybywa mi nowych ciężarów, jednak Ty pomagasz mi w tym codziennym trudzie. Do kogo innego mógłbym pójść po pomoc? Prawdziwe pokrzepienie jest jedynie w Twoim Sercu. Święta Rito, do ciebie często ludzie przychodzą po umocnienie, uzdrowienie, pomoc w odzyskaniu sił. A ty pokornie wprowadzasz ich do Boskiego Serca Zbawiciela, które jest źródłem wszelkich łask. Pomóż mi zawsze szukać pokrzepienia w Nim Samym, a nie w różnych namiastkach. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę,Czytaj więcej

Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości zmiłuj się nad nami „Bo jak śmierć potężna jest miłość, a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol, żar jej to żar ognia, płomień Pański” Pnp 8, 6 Twoja Miłość, Jezu, jest silniejsza niż śmierć. To nie krzyż jest ostatnim słowem na Twojej drodze, ale zmartwychwstanie! Mocą Ducha Świętego, czyli Miłości, pokonałeś zło śmierci. A mi pozwalasz wciąż na nowo zbliżać się do tego gorejącego Ogniska, po to bym zapłonął Jego ogniem. Święta Rito, twoje serce często rozpalał Płomień Miłości Pana. Już od najmłodszych lat pragnęłaś odpowiedzieć Mu tą samą żarliwością, oddając Mu całkowicie swe życie. Wyproś mi łaskę tego Ognia Miłości, który wypala to, co niepotrzebne, a jednocześnie rozpala serce do coraz żarliwszego poszukiwania Pana. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych,Czytaj więcej

Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone Zmiłuj się nad nami „Słowo to bowiem jest bardzo blisko ciebie: w twych ustach i w twoim sercu, byś je mógł wypełnić” Pwt 30, 14 Słowo Twoje, Boże to nie zwykły zbiór literek czy wyrazów jak słowa człowieka. Ono ma ogromną moc. Ty sam, Jezu, stałeś się Słowem dla każdego – dla mnie. Jesteś bliżej mnie niż ja sam siebie. Twoja Obecność przemienia każdą chwilę mojej codzienności. Święta Rito, ty często niosłaś Chrystusa obecnego w Słowie innym ludziom. Poprzez umiejętność jednania ich ze sobą – której nauczyli cię też twoi rodzice – ukazywałaś Tego, który zawsze był Panem twego życia. Pomóż mi odkrywać w moim sercu i słowie Wszechmocnego Boga, który nie opuszcza mnie w żadnej sytuacji. PotężnaCzytaj więcej

Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego Zmiłuj się nad nami „Rozległ się głos z nieba „Ty jesteś moim Synem  umiłowanym.”” Mk 1,11 Jezu, tylko przez Twoje serce mogę dostrzec Serce Ojca. Tylko dzięki Tobie mogę usłyszeć we własnej duszy ten delikatny głos: „Ty jesteś moim synem umiłowanym, moją córką umiłowaną”. Święta Rito, ty odkrywałaś ten dar dziecięctwa Bożego już od swoich najmłodszych lat. Zawsze z ogromną ufnością klękałaś do modlitwy, rzucając się w ramiona miłującego Ojca. Naucz mnie takiej ufnej modlitwy, abym pełen zawierzenia trwał w obecności Ojca. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz, 3 x Zdrowaś Maryjo, 3 x ChwałaCzytaj więcej

Twoja głęboka pokora, o święta Rito, za pomocą której ukrywałaś przed światem swe heroiczne cnoty i nadzwyczajne łaski, jakimi Cię Pan Bóg obdarzał, wyjednała Ci wielką chwałę w niebie, jaką teraz posiadasz. Dla tej pokory chciał Twój Boski Oblubieniec wsławić Cię już tu na ziemi. To też zaledwie Twa piękna dusza uleciała do nieba, zdziałał za Twym pośrednictwem wiele cudów. Ludzie z daleka i z bliska tłumnie cisnęli się do Twego grobu, ogłaszając Cię świętą. To pobożne mniemanie potwierdził także wyrok namiestnika Chrystusowego, który Cię również świętą ogłosił. Odtąd chwała Twa szerzy się wśród wiernych po całym świecie i masz przywilej być zwaną Patronką rzeczy nadzwyczajnych i w sprawach beznadziejnych. O pełna chwały Rito! Zlituj się nad zaślepieniem naszym. Wyjednaj nam łaskę poznania zwalczania pychy naszej i tej prawdy, że prochem jesteśmyCzytaj więcej

Boski Twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc Cię bardziej uświęcić i uczynić podobną do Siebie, dopuścił, byś przez ostatnie cztery lata Twego życia była dotknięta ciężką chorobą. Zostawiłaś nam  wspaniały przykład poddania się woli Bożej, niezrównanej cierpliwości, znoszenia z radością strasznych boleści. Jedyną przykrością Twą, na którą się użalałaś, była myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Ukrzyżowanego Jezusa, Oblubieńca swego. A teraz na łonie Jego radujesz się przez całą wieczność. Cóż się stanie z nami w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znieść spokojnie nawet kilkudniowej choroby? Miej litość nad nami, o święta Rito! Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionegoCzytaj więcej

O święta Rito, która całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa. Bóg wysłuchał Twej prośby. Słysząc wymowne kazanie o męce Pańskiej, wzruszona do głębi duszy, zamknęłaś się w swej celi i zalewałaś się łzami, rozważając mękę ukrzyżowanego Oblubieńca, który w nagrodę Twej miłości i współczucia, zranił Cię boleśnie w czoło cierniem swej korony. O, jak niewysłowionej rozkoszy i radości doznałaś o święta Rito, widząc się w ten sposób zjednoczoną z Bogiem. Przez resztę życia, to jest lat piętnaście cieszyłaś się tą najwyższą łaską, dziękując za nią swemu Oblubieńcowi. A my, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, smucimy się i narzekamy. O święta Rito otrzymaj nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia choroby lub utrapień doczesnych, abyśmy, modląc się i szukając woli Bożej, stali się godnymi wraz z TobąCzytaj więcej

Z podziwem rozważamy o święta Rito Twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało Twe trapiłaś postami, poprzestając na chlebie i wodzie, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia podejmowałaś dla zwalczenia pożądliwości. My często postępujemy zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas prowadzą do zguby i odwracają od Boga. Dziś jednak uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy Cię o święta Rito, uproś nam tę łaskę, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z Tobą szczęściem wiecznym w niebie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz,Czytaj więcej

Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa nędznej natury ludzkiej, jak pycha, uganianie za marnym interesem i zmysłowość – i wstrętem do tego złego byłaś przepełniona. Błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjętą do klasztoru, i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjętą zostałaś. Bóg uczynił zadość Twoim pragnieniom, pożegnawszy ostatecznie świat, związałaś się na wieki z Jezusem ślubami ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. O szczęśliwa święta Rito, wejrzyj na nas jęczących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, u Twego Jezusa, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebieskich i wyrzeczenia się tego zgubnego świata, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, oświeceni na umyśle i pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata.Czytaj więcej