Boski Twój Oblubieniec, o święta Rito, chcąc Cię bardziej uświęcić i uczynić podobną do Siebie, dopuścił, byś przez ostatnie cztery lata Twego życia była dotknięta ciężką chorobą. Zostawiłaś nam  wspaniały przykład poddania się woli Bożej, niezrównanej cierpliwości, znoszenia z radością strasznych boleści. Jedyną przykrością Twą, na którą się użalałaś, była myśl, że jesteś ciężarem dla swych sióstr zakonnych. Zapowiedź bliskiego wyzwolenia z więzienia ciała i przejścia do wiecznej ojczyzny napełniła twe serce radością. Oddałaś piękną swą duszę w ręce Ukrzyżowanego Jezusa, Oblubieńca swego. A teraz na łonie Jego radujesz się przez całą wieczność. Cóż się stanie z nami w chwili śmierci? Z nami, którzy nie umiemy i nie chcemy znieść spokojnie nawet kilkudniowej choroby? Miej litość nad nami, o święta Rito! Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionegoCzytaj więcej

O święta Rito, która całą duszą pragnęłaś podzielić boleść cierniowej korony Chrystusa. Bóg wysłuchał Twej prośby. Słysząc wymowne kazanie o męce Pańskiej, wzruszona do głębi duszy, zamknęłaś się w swej celi i zalewałaś się łzami, rozważając mękę ukrzyżowanego Oblubieńca, który w nagrodę Twej miłości i współczucia, zranił Cię boleśnie w czoło cierniem swej korony. O, jak niewysłowionej rozkoszy i radości doznałaś o święta Rito, widząc się w ten sposób zjednoczoną z Bogiem. Przez resztę życia, to jest lat piętnaście cieszyłaś się tą najwyższą łaską, dziękując za nią swemu Oblubieńcowi. A my, zamiast znosić cierpliwie nasze krzyże i troski, smucimy się i narzekamy. O święta Rito otrzymaj nam u Jezusa łaskę cierpliwego znoszenia choroby lub utrapień doczesnych, abyśmy, modląc się i szukając woli Bożej, stali się godnymi wraz z TobąCzytaj więcej

Piętnasty czwartek: śmierć św. Rity Modlitwa do św. Rity – na rozpoczęcie Boże, Ty w swoich świętych chcesz być czczonym i widzisz wielbiących Ciebie, przyjmij łaskawie to nabożeństwo, które dziś ofiarujemy Twojemu Boskiemu Majestatowi dla uwielbienia Twego Świętego Imienia i dla uczczenia Twojej wiernej służebnicy św. Rity, którą na ziemi uświęciłeś swą łaską i podniosłeś do szczęśliwego oglądania Ciebie w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Rozważanie – śmierć św. Rity 22 maja 1457 roku, po długiej chorobie, Rita powróciła do domu Ojca. Jej odejściu towarzyszyło powszechne przekonanie, że natychmiast zostanie przyjęta przez Boga. Słuchając Słowa (1 Kor 7, 29-31) “Mówię, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, co się radują, tak jakby sięCzytaj więcej

Z podziwem rozważamy o święta Rito Twe życie, które było jakby ciągłą modlitwą. Ciało Twe trapiłaś postami, poprzestając na chlebie i wodzie, krótkie chwile snu spędzałaś na twardym posłaniu. Wszystkie umartwienia podejmowałaś dla zwalczenia pożądliwości. My często postępujemy zupełnie przeciwnie. Zamiast uciekać się do modlitwy i pokuty, szukamy uciech, które nas prowadzą do zguby i odwracają od Boga. Dziś jednak uznając konieczną potrzebę pokuty i modlitwy, błagamy Cię o święta Rito, uproś nam tę łaskę, abyśmy walcząc z naszymi wadami, wyrzekli się ich na zawsze i stali się godnymi cieszyć się wraz z Tobą szczęściem wiecznym w niebie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3 x Ojcze nasz,Czytaj więcej

Od dzieciństwa znałaś, o święta Rito, niebezpieczeństwa nędznej natury ludzkiej, jak pycha, uganianie za marnym interesem i zmysłowość – i wstrętem do tego złego byłaś przepełniona. Błagałaś gorąco Pana Jezusa, byś mogła być przyjętą do klasztoru, i pomimo trzykrotnej odmowy, prawie cudownie przyjętą zostałaś. Bóg uczynił zadość Twoim pragnieniom, pożegnawszy ostatecznie świat, związałaś się na wieki z Jezusem ślubami ubóstwa, czystości i posłuszeństwa. O szczęśliwa święta Rito, wejrzyj na nas jęczących pod ciężarem namiętności i grzechów, które nas prowadzą do wiecznej zguby. Wybłagaj nam, o święta Rito, u Twego Jezusa, łaskę rozmiłowania się w dobrach niebieskich i wyrzeczenia się tego zgubnego świata, abyśmy kiedyś oczyszczeni z grzechów, oświeceni na umyśle i pałający serdeczną miłością ku Bogu, mogli zasłużyć sobie na nagrodę przyobiecaną tym, którzy umieli wzgardzić fałszywymi i marnymi dobrami tego świata.Czytaj więcej

O święta Rito, jakże wielką była miłość Twa do Boga i bliźniego. Któż może wyobrazić sobie Twe najgorętsze uczucia i rzewne łzy, któreś wylewała dzień i noc myśląc o męce Twego ukrzyżowanego Oblubieńca? Kto pojmie ten święty zachwyt w obcowaniu z Bogiem, w którym znajdowano Cię często bez zmysłów i prawie martwą? Kto wypowie Twą miłość dla bliźnich, biednych i chorych, między którymi byli bardzo smutni i nieszczęśliwi różnego rodzaju, a Tyś ich objęła miłosierdziem serca Twego? A my nędzni tak często zapominamy o naszych bliźnich. Wybłagaj nam, o święta Rito łaskę, by serca nasze pałały czystą miłością bliźniego, abyśmy Ciebie naśladowali i od tej chwili złączeni byli z Tobą tą odwieczną miłością, która Cię czyni pełną chwały i szczęścia w niebie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego sercaCzytaj więcej

Jakże bolesną była dla Ciebie, o święta Rito, wiadomość o zamordowaniu Twego męża. Nie myślałaś o sobie, lecz polecałaś ustawicznie miłosierdziu Boga duszę zamordowanego męża, błagając o przebaczenie dla jego morderców, a poznawszy, że mali jeszcze synowie Twoi pragną pomścić śmierć ojca, błagałaś Boga, by ich raczej zabrał ze świata, niż mieliby krwawym czynem zemsty splamić swe sumienie. Bóg Cię wysłuchał, zabierając obu synów w młodym wieku. Jakże my wobec tego przykładu jesteśmy nędzni, nie umiemy przebaczyć najmniejszej obrazy, ani zdobyć się na ofiarę tak dla duszy własnej, jako też dla duszy bliźniego. O święta Rito, wyproś nam u Boga gotowość przebaczenia nieprzyjaciołom naszym, abyśmy sami stali się godniejszymi przebaczenia grzechów naszych i cieszyli się nagrodą wieczną w niebie. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych,Czytaj więcej

XIV spotkanie Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2, 1-6) Trwać w oczekiwaniu razem z innymi na tym samym miejscu. Nie wyprzedzać, nie biec do przodu. Cierpliwie czekać. Ale też nie rozleniwiać się, nie opóźniać, nie wracać wciąż do wspomnień. Trwać. Tu i teraz. W oczekiwaniu na Twego Ducha, który o tyle wypełni nasz dom, nasze wnętrze, o ile będziemy w nim przebywali. Święta Rito, Ty uczysz nas żyć chwiląCzytaj więcej

Bóg wybrał Cię, święta Rito, za jaśniejący wzór cnót dla dziewic, żon, wdów i zakonnic. Zostawiłaś najpiękniejszy przykład żony, żyjąc z mężem o trudnym charakterze. Słodyczą i cierpliwością zmieniałaś charakter swego męża w łagodną uległość. O, gdyby i dziś żony chciały naśladować Twe ciche i pełne słodyczy życie; gdybyśmy wszyscy umieli żyć z naszymi krewnymi i bliźnimi według praw Boskich i miłości chrześcijańskiej, ubyłoby tyle niezgód, prowadzących niekiedy do opłakanych następstw. Błagamy Cię, o święta Rito, wyproś nam wszystkim u Boga dary Ducha Świętego pokoju, miłości i zgody, abyśmy kiedyś mogli błogosławić wraz z Tobą Dawcę wszelkiego dobra w królestwie wiecznego pokoju. Potężna orędowniczko w sprawach trudnych, wysłuchaj z życzliwością błagań mego strapionego serca i uproś mi łaskę, której tak bardzo potrzebuję. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. 3Czytaj więcej

XIII spotkanie Uczniowie z Maryją oczekują w wieczerniku na zesłanie Ducha Świętego Uczniowie zebrali się w sali na górze Wszyscy oni trwali jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego (Dz 1, 10-14) Oczekiwać na Nieskończonego to trwać w jednomyślnym zjednoczeniu z Tobą, Jezu. Być w tej chwili, która jest dana mi teraz. To oczekiwać bez snucia własnych planów, mierzenia na miarę jedynie własnych możliwości. „Duch wieje gdzie chce” (J 3, 8) i dokonuje w naszym życiu rzeczy niemożliwych. Święta Rito, Patronko spraw po ludzku niemożliwych, Ty miałaś serce zawsze otwarte na „teraz” i owo „jeszcze nie”, na które wciąż czekałaś. Ucz nas nie stawiać Bogu naszych mizernych granic, tylko trwać w zjednoczeniu z Nim tu i teraz. Posłuchaj rozważania… Możesz pobrać jako mp3 (kliknij tutaj i wybierz: zapisz element docelowyCzytaj więcej